ÀREA DE MEDI AMBIENT
Edifici Ca Ses Monges.
c/ Albellons, 2
Telèfon: 971 897 107
mediambient@alcudia.net

dades ambientals


A continuació es presenten les principals dades ambientals del municipi d’Alcúdia dels darrers 5 anys, senyalant la seva tendència.